Seltsi põhikiri

I. ÜLDSÄTTED

 1. Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts (edaspidi selts) on ülemaaline arstide vabatahtlik ühendus, mis on asutatud 26. novembril 1922.a.
 2. Selts on eraõiguslik juriidiline isik pitsati, pangaarve ja sümboolikaga. Selts on mittetulunduslik, mittepoliitiline ja mitteusuline organisatsioon.
 3. Selts juhindub oma töös põhiseadusest, muudest õigusaktidest ja oma põhikirjast.
 4. Seltsi juhatuse aadress o n: Tartu Ülikooli Närvikliinik, L.Puusepa t.2, Tartu 51014.

II. SELTSI ÜLESANDED

 1. Seltsi ülesanded on:
  5.1. seltsi liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmine;
  5.2. ettepanekute tegemine tervishoiu ja arstiabikorralduse täiustamiseks;
  5.3. osavõtt tervishoiupoliitika kujundamisest ja neuroloogiaalaste teadustööde planeerimisest;
  5.4. osalemine neuroloogide ja neurokirurgide litsentseerimisel;
  5.5. rahvusvaheliste teaduslike sidemete loomine;
  5.6. teadussaavutuste propageerimine neuroloogia ja neurokirurgia erialadel ja nende praktikasse juurutamine.

III. SELTSI ASTUMINE, SELLEST LAHKUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

 1. Seltsi liikmeks võib vastu võtta arste ja teisi kõrgharidusega spetsialiste, kes on teaduslikul või pedagoogilisel tööl neuroloogia ja neurokirurgia erialadel.
 2. Seltsi liikmeks võetakse vastu isikliku avalduse põhjal piirkondliku seltsi koosolekul lahtisel hääletamisel lihthäälteenamuse alusel.
 3. Seltsi auliikmed valitakse seltsi kongressidel või koosolekutel lahtisel hääletamisel lihthäälteenamuse alusel. Seltsi auliikmele antakse vastav diplom. Auliikmeks võib valida seltsi liikmeid ja teiste riikide arste ja teadlasi, kel on suuri teeneid neuroloogia ja neurokirurgia arendamisel Eestis.
 4. Seltsist saab välja astuda isikliku avalduse põhjal, mille otsustab seltsi juhatus.
 5. Seltsi liiget võib välja arvata seltsi koosseisust juhatuse koosoleku otsusel lahtisel hääletamisel. Seltsist väljaarvamise aluseks võib olla liikmemaksu tasumata jätmine ühe aasta möödumisel kehtestatud tähtajast või jäme eksimus arstliku eetika normide vastu.

IV. SELTSI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Seltsi liikmel on üldkoosolekul otsustav hääleõigus ja õigus saada valitud seltsi juhtivatesse organitesse.
 2. Seltsi liige on kohustatud oma tegevusega kaasa aitama seltsi ülesannete täitmisele, järgima ning täitma juhatuse poolt talle antud ülesandeid ning põhikirja nõudeid.

V. SELTSI ÜLESEHITUS

 1. Seltsi koosseisus võivad olla osakonnad (piirkondlikud seltsid ja kitsamate erialade sektsioonid). Osakondadel on õigus edendada seltsi põhikirjaliste eesmärkide täitmist ning kohustus täita seltsi põhikirja.
 2. Piirkondlikud seltsid ja sektsioonid valivad oma tegevuse sisuliseks korraldamiseks juhataja . Juhataja kutsub kokku piirkondliku seltsi või sektsiooni koosoleku vastavalt vajadusele.
 3. Seltsil on neurokirurgia sektsioon, mille asukoht on samas, kus seltsi juhatusel.
 4. Seltsil on lasteneuroloogia sektsioon, mille asukoht on samas, kus seltsi juhatusel.
 5. Seltsil on kliinilise neurofüsioloogia sektsioon, mille asukoht on samas kus seltsi juhatusel.

VI. SELTSI JUHTIMINE

 1. Seltsi juhtorganid on seltsi üldkoosolek, kongress (mittetulundusühingute seaduse mõistes liikmete üldkoosolek), juhatus ja president.
 2. Seltsi üldkoosolek on seltsi kõrgem juhtorgan, mis on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% + 1 seltsi liikmete üldarvust.
 3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas või ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest.
 4. Kahe kuni kolme aastase perioodi järel kutsutakse kokku seltsi kongress (mittetulundusühingute seaduse mõistes liikmete üldkoosolek).
 5. Üldkoosoleku pädevus:
  22.1. valib juhatuse, presidendi ja revisjonikomisjoni 3 aastaks;
  22.2. otsustab juhatuse liikmete arvu (5 – 10) ja revisjonikomisjoni liikmete arvu;
  22.3. President on üks juhatuse liige.
  22.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest
  22.5. võtab vastu põhikirja, teeb sellesse muudatusi, otsustab ühinemise ja jagunemise ja tegevuse lõpetamise 2/3 häälteenamusega;
  22.6. võtab vastu otsuseid seltsi põhisuundade asjus ja majandustegevuse õigsusest.
 6. Juhatuse ülesanded:
  23.1. otsustab tööjaotuse liikmete vahel;
  23.2. juhib seltsi üldkoosolekute vahelisel perioodil;
  23.3. korraldab seltsi üldkoosolekuid, kongresse, sümpoosiume ja muid koosolekuid;
  23.4. valib vajadusel delegaadid rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;
  23.5. viib ellu üldkoosoleku ja kongressi otsused.
 7. President juhib seltsi tegevust juhatuse koosolekute vahelisel perioodil. Presidendi äraolekul asendab teda asepresident.
 8. Presidendi pädevus:
  25.1. juhib ainuisikuliselt seltsi tööd;
  25.2. esindab seltsi erivolitusteta;
  25.3. kirjutab alla seltsi dokumentidele ja vastutab dokumentide õiguspärasuse eest.
 9. Seltsi revisjonikomisjon on sõltumatu kontrollorgan, mis kontrollib seltsi tegevust ja rahaliste vahendite kasutamist ning kannab kontrolli tulemused üldkoosolekule vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.

VII. SELTSI VARA JA MAJANDUSTEGEVUS

 1. Seltsi vara moodustab:
  27.1. liikmemaksud, mille suuruse ja maksmise korra määrab üdkoosolek
  27.2. ühekordsed sissemaksed (sümpoosiumid ja teiste ürituste osavõtumaksud);
  27.3. laekumised fondidest, sponsoritelt ja muud laekumised.
 2. Seltsi omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
 3. Seltsi raha ja muid vahendeid kasutatakse seltsi eesmärkide realiseerimiseks.
 4. Seltsi raha käsutab seltsi juhatus ja tema otsusel president.
 5. Seltsi vahenditest ei tehta otseseid või kaudseid makseid juhatuse või seltsi liikmetele, välja arvatud seltsi huvide täitmiseks tehtud kulutuste katmiseks. Seltsi varahoidja peab täpset arvestust seltsi rahaliste vahendite kohta.

VIII. SELTSI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE NING TEGEVUSE LÕPETAMINE

 1. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seltsi kongressi otsusel.
 2. Seltsi ühinemise ja jagunemise otsuses nimetatakse seltsi õigusjärglane, kellele lähevad üle seltsi õigused ja kohustused ning tehakse vastavad muutused seltsi põhikirja.
 3. Selts lõpetab oma tegevuse seltsi kongressi otsusel.
 4. Seltsi tegevuse lõpetamiseks valitakse likvideerimiskomisjon.
 5. Seltsi tegevus lõpetatakse vastavalt kehtivatele seadustele.
 6. Seltsi varad jaotatakse likvideerimiskomisjoni poolt määratud üldkasulikuks otstarbeks.

© Copyright 2021
ENNS by enns

powered by Everything WordPress theme