Sertifitseerimine

Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide selts sertifitseerib seltsi liikmeid, kellel on liikmemaks makstud. Sertifitseerimise juhend kehtib alates 1. jaanuar 2010. ENNS algatatud ja/või korraldusel toimuvate üritustel osalemise eest saab täienduspunkte vastavalt kuulatud tundide arvule (1 akadeemiline tund = 1 ENNS täienduspunkt). Üritusel kogutavate täienduspunktide arv on näidatud seltsi kodulehel ürituse kutse juures.

Teised erialaseltsid või muud organisatsioonid võivad taotleda oma üritusele ENNSi täienduspunkte. Selleks esitatakse ENNSle ürituse kava e-posti teel sulev.haldre@kliinikum.ee ning ENNS annab korraldajale ühe nädala jooksul vastuse omistatavate täienduspunktide kohta.

Neuroloogide (re)sertifitseerimise juhend

Käesolevas juhendis käsitletakse mõistet „sertifitseerimine“ resertifitseerimise tähenduses. Esmane sertifitseerimine toimub automaatselt neuroloogia residentuuri lõpueksami sooritamisel.

Neuroloogide sertifitseerimist viib läbi L.Puusepa nim. Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts (ENNS). ENNS väljastab sertifitseeritule sertifikaadi, millega ENNS tõendab, et antud isik on pädev töötama neuroloogina Eestis.

Sertifitseerimiskomisjon

Sertifitseerimisprotseduuriks moodustab ENNS juhatus sertifitseerimiskomisjoni. Sertifitseerimiskomisjoni liikmete arvu ja isikulise koosseisu määrab ENNS juhatus.

Üldosa

Sertifikaat kehtib 5 aastat (resertifitseerimine toimub iga 5 aasta möödudes). Sertifitseerimine on vabatahtlik. Kehtiva sertifikaadi puudumine ei välista võimalust töötada neuroloogina. Sertifitseerimine toimub sertifitseeritava esitatud dokumentide alusel. Vaid erandina on vajalik sertifitseeritava enda kohalolek. Sertifitseerimisel on hindamise aluseks töökogemus ja läbitud täiendkoolitus Kui sertifitseerimiskomisjon peab vajalikuks (probleemsetel ja vaieldavatel juhtudel), kuulub sertifitseeritava pädevus hindamisele kõrge kvalifikatsiooniga neuroloogi(de) poolt, kes ei ole sertifitseerimiskomisjoni koosseisus, kelle määrab sertifitseerimiskomisjon ja kes jääb sertifitseeritava jaoks anonüümseks. Sertifitseerimine on tasuline. Tasu suuruse määrab ENNS juhatus. Taotluse käsitlemiseks peab sertifitseeritaval olema tasutud seltsi liikmemaks.

Pädevuse taastamine

Kui arst on viibinud neuroloogi tööst eemal enam kui 5 aastat, on ta tõenäoliselt kaotanud erialase pädevuse ning sertifikaadi saamiseks tuleb tal see taastada. Pädevuse taastamiseks peab neuroloog läbima teoreetilise täiendõppe, stažeerima töökohal ja sooritama erialaeksami residentuuri lõpueksamikomisjoni ees.

Täiendõpe

Sertifitseerimiseks ja erialase pädevuse taastamiseks on vajalik koguda 5 a. jooksul 200 täienduspunkti.

NimetusTäienduspunktid
Osalemine täienduskursusel1 t= 1 p
Täienduskursuse läbiviimine1 t= 5 p
Stažeerimine töökohal1 t= ½ p
Konverentsist osavõtt1 t= 1 p
Suuline konverentsiettekanne30 p
Stendiettekanne konverentsil30 p
Artikkel rahvusvahelises eelretsenseeritavas ajakirjas120 p
Artikkel Eesti Arstis60 p
Artikkel ajakirjanduses10 p
Monograafia300 p
Doktoriväitekiri300 p
Osalemine üleriigiliste tegevusjuhiste/õigusaktide väljatöötamisel50 p

Täiendkoolituse kvaliteeti hindab sertifitseerimiskomisjon. Täiendkoolitusena arvestatakse osalemist ENNS, teiste erialaseltside, TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuse, rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide ning tervishoiuautuste poole korraldatud üritustel. Osalemistunnistusel peab olema näidatud täienduspunktide (tundide) arv või programm, mille alusel saab hinnata arvestatavaid täienduspunkte.

Teised korraldajad saavad taotleda ürituste tunnustamist ENNS poolt koos täienduspunktide omistamisega. Selleks esitab korraldaja kavandatava ürituse programmi ENNS sertifitseerimiskomisjonile. Komisjon annab vastuse 5 tööpäeva jooksul. Informatsioon toimuvate ning juba toimunud ürituste kohta on ENNS kodulehel.

Praktiline töökogemus

Töökogemust hinnatakse 5 viimase aasta tööaruande põhjal, mis on kinnitatud vahetu ülemuse poolt. Erialase pädevuse taastamiseks on vajalik stažeerimine regionaal- või keskhaigla neuroloogia osakonnas 500 t. ulatuses ja juhendaja kirjalik hinnang stažeerimise kohta.

Dokumentatsioon

Sertifitseerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

Avaldus
Elulookirjeldus (CV)
Tööaruanne
Täiendkoolituse aruanne
Dokumentide blanketid on saadaval ENNS koduleheküljel.

Sertifitseerimise protseduur

Sertifitseerimist taotlev isik täidab nõutavad dokumendid ning saadab ühe trükitud komplekti koos sertifitseerimistasu maksmist tõendava dokumendiga aadressil:

Eve Reiljan
TÜ Närvikliinik
L. Puusepa 8, 51014 Tartu.

Lisaks tuleb saata vastavad failid e-kirjaga aadressidel:
eve.reiljan@kliinikum.ee
sulev.haldre@kliinikum.ee
Kirja sisureal tuleb märkida: resertifitseerimine perekonnanimi.

Sertifitseerimiskomisjon vaatab dokumendid ühe kuu jooksul läbi ning väljastab sertifikaadi või võtab sertifitseeritavaga ühendust.
Dokumendid säilitatakse ENNS juhatuse poolt 5 aastat.
Sertifitseerimine protokollitakse ja protokollid säilitatakse ENNS juhatuse poolt 10 aastat.

Dokumentide blanketid (rtf formaadis):

Juhend

Avaldus

Curriculum vitae

Täienduskoolitus

Töö aruanne

© Copyright 2021
ENNS by enns

powered by Everything WordPress theme